Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov,

příspěvková organizace

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov

tel.: 352 688 435    ddmhslavkov@volny.cz    IČO: 75005441

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 255

DDM a ŠD zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Pokud máte zájem o ranní nebo odpolední školní družinu od 4. 9. 2017 včetně. Žák bude přijat pouze s řádně vyplněnou přihláškou do ŠD!

Žáci bez vyplněné přihlášky nemohou být přijati a nebudou ani vpuštěni nebo odvedeni do budovy ŠD.
Přihlášku odevzdejte nejlépe do 31. 8. 2017. Přihlášku si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo ji vyzvednout před kanceláří DDM a ŠD.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ORGANIZACI

Vznik organizace DDM a ŠD Horní Slavkov :  1.7.2010

Zřizovatel: Město Horní Slavkov

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 862 722 349 /0800

Základní právní normou  předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání je Školský zákon číslo 561/2004 Sb.

Podmínky zájmového vzdělávání jsou konkrétně popsány v části osmé

Zájmové  vzdělávání  definuje  § 111 Školského zákona.

V souladu s veškerou legislativou je vypracován  Školní vzdělávací program  DDM a ŠD Horní Slavkov

Podstatnou roli v oblasti vzdělávání mají i další právní předpisy, kterými jsou například vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání